Tarım Şurası yönetmeliği yayınlandı tepki çeken projeden tek cümle bahsedilmedi!

Tekirdağ Estemed Kusursuz Bir Cilt İçin
Haber Süleymanpaşa 17 Mayıs 2019 Bu Haber 156 kişi tarafından okundu.


Tarımda Milli Birlik Projesi'ne gelen tepkiler üzerine toplanmasına karar verilen Tarım Şurası'nın yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım Şurası Yönetmeliği'nde Tarımda Milli Birlik Projesi'nden tek cümle bahsedilmedi.

 

Tarım Şurası Yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. 

YÖNETMELİĞİN AMACI 

Tarım Şûrasının oluşumu, işleyişi ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek.

ŞURANIN HEDEFLERİ KURULUŞU İŞLEYİŞİ VE GÖREVLERİ 

Şûranın hedefleri, bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunması, konularında çalışmalar yapmaya ve stratejiler oluşturmaya yardımcı olacak kararları almaktır.

ŞURANIN BAŞKANLIĞINI BAKAN YAPACAK

Şûra istişari bir organ olup; Bakanlığın faaliyetleri ile ilgili olan diğer bakanlıkların kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve Bakanlık birimlerinden Şûra gündemine göre Bakanlıkça belirlenecek yönetici ve ilgili personelden oluşur. Şûranın Başkanı Bakandır.

Şûra, Bakan tarafından belirlenecek tarihlerde toplanır. Şûranın açılışı Bakan tarafından yapılır. Bakanın katılamadığı durumlarda Şûra toplantıları, görevlendirilen Bakan yardımcısı başkanlığında yapılır.

Şûra, katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Bakanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

Şûranın açılışının ardından toplantıların yönetiminde başkana yardımcı olmak üzere Şûra üyeleri arasından, biri Bakanlık personeli olmak üzere, iki başkan vekili ile üç raportör Şûra üyeleri tarafından seçilerek Şûra Başkanlık Divanı oluşturulur.

ŞURA YÜRÜTME KURULUNUN KURULUŞU 

Şûra Yürütme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan yardımcısı başkanlığında; Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri, bir öğretim üyesi ve Bakanın uygun göreceği en fazla üç bakanlık personelinden oluşur. Şûra Yürütme Kurulu, kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu doğrultusunda karar verilmiş sayılır.

ŞURA YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ 

Şûra Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Şûra çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Şûra gündemine esas teşkil edecek konuları belirleyerek çalışma gruplarını oluşturmak.

c) Çalışma gruplarının sayısını, toplantı esaslarını ve sürelerini belirlemek.

ç) Şûranın tarih ve gündemini belirlemek.

d) Şûra esnasında komisyonlarda yer alacak Şûra üyelerini belirlemek.

ŞURA GENEL SEKRETERLİĞİ 

Şûra Genel Sekreterliği, ilgili birimden Bakan onayı ile görevlendirilen, en az lisans düzeyinde eğitim almış bir Genel Sekreter ile iki genel sekreter yardımcısı ve yeterli sayıda yardımcı personelden oluşur.

ŞURA GENEL SEKRETERLİĞİNİN GÖREVLERİ 

a) Şûranın oluşumu için Şûra Yürütme Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak.

 

b) Şûrada görüşülecek konuların belirlenmesi ve çalışma gruplarının oluşturulmasına yardımcı olmak.

 

c) Çalışma grupları tarafından hazırlanarak sunulan çalışma belgeleri ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Şûra Yürütme Kurulunca belirlenen, Şûra tarih ve gündemini Bakanın onayına sunmak.

d) Şûra gündemi ile hazırlanan çalışma belgesinin Şûra üyelerine gönderilmesini sağlamak.

e) Çalışma grupları arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Şûranın düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve komisyonlar arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Şûra kararlarının, Şûra üyelerine ve ilgili yerlere gönderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULUŞU 

Çalışma grupları; Şûra gündemindeki konularla ilgili olarak çalışma belgesi hazırlamak üzere, Şûra Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Çalışma grubu üyeleri konusunda uzman olan en az on kişiden oluşur.

ÇALIŞMA GRUPLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

Çalışma grupları ilk toplantılarında başkan, başkan yardımcısı ve iki raportör seçer. Bu seçim oy çokluğu esasına göre yapılır.

Çalışma grupları, Şûra Yürütme Kurulunun belirlediği çalışma esaslarına uygun olarak gerektiğinde alt çalışma grupları kurar. Her bir çalışma grubu kendi konularında çalışma belgesi hazırlayarak, en geç doksan gün içerisinde bu çalışma belgesini Şûra Genel Sekreterliğine sunar.

ŞURANIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

Komisyonlar; çalışma gruplarında görev alan Şûra üyeleri ile konuyla ilgili diğer Şûra üyelerinden oluşur. Komisyonlar çalışmalarını ayrı ayrı yürütür. Şûra Başkanlık Divanınca, benzer konularda çalışma yapan çalışma grupları, aynı komisyon altında birleştirilebilir. Şûra çalışmaları sırasında gündemdeki konular ile ilgili olarak oluşturulan komisyonlar Şûra Başkanlık Divanınca açıklanır.

Komisyonlar ilk toplantılarında, kendi üyeleri arasından açık oy ve oy çokluğu esasına göre bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki raportör seçer.

Komisyonlar, Şûra programı ve gündemine uygun olarak kendi konusuyla ilgili çalışmalar yapar ve raporunu hazırlar. Komisyonlar, kararlarını oy çokluğu ile alır ve tutanağa bağlar. Hazırlanan bu raporlar başkan, başkan yardımcıları ve raportörler tarafından imzalanır ve Şûra Başkanlık Divanına sunulur.

Hazırlanan raporlar, komisyon başkanınca veya seçilen bir sözcü tarafından Şûraya sunulur. Bu raporlar Şûra tarafından incelenir, görüşülür ve karara bağlanır.

Şûrada alınan bu kararlara göre komisyonlar; sonuç raporlarını düzenler ve toplantı tutanakları ile birlikte Şûra Başkanlık Divanına teslim eder.

Şûra Başkanlık Divanınca raporlar tekrar okutulur ve söz almak isteyen üyelerin tümünün görüşünü belirtmesi ile görüşmeler tamamlanır ve oylama yapılır. Komisyon raporlarına ilişkin olarak yapılan oylamada her üye kabul veya ret şeklinde oy kullanır. Çekimser oy kullanılmaz. Komisyon raporları, oy çokluğu esasına göre kabul edilir. Kabul edilenler Şûra kararına dönüştürülür.

Şûra çalışmalarının tamamlanmasının ardından çalışmaları değerlendiren bir sonuç bildirgesi hazırlanır ve Bakan tarafından kamuoyuna açıklanır. Kararlardan hangilerinin yürürlüğe gireceği Bakan Onayı ile kesinleşir.

Bakanlığı doğrudan ilgilendiren Şûra kararları önem ve önceliğine göre uygulama programlarına konulur. Diğer bakanlıklar ile ilgili hususların uygulama programlarına alınması için ilgili bakanlıklara önerilerde bulunulur.

ŞURA KARARLARININ YAYINLANMASI 

Şûra Kararları, Şûra toplantı bitimini takip eden en geç altı ay içinde Bakanlık tarafından yayımlanarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Yayımlanan kararlara ilişkin uygulamaların izlenmesi amacıyla Şûra Genel Sekreterliği tarafından bir program hazırlanır ve ilgili kuruluşların işbirliği ile bu programa göre yapılan çalışmalar izlenir.

2014 Şömine Modellerini Gördünüz mü?
 haberleriD VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ LÖSEMİYİ DE TETİKLİYOR


GÜNDEM 19 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriBaşkan Çetin Sünnet Olan Çocukları Ziyaret Etti


GÜNDEM 18 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriDEĞİRMENALTI MAHALLESİ 5 GÜNDE PLAJ KAZANDI


GÜNDEM 18 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriTEDAŞ TRAKYA BÖLGE MÜDÜRÜ REKTÖRLE BULUŞTU


GÜNDEM 18 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriBATI MARMARA KARDEŞ ODALARI PROGRAMLARI


GÜNDEM 18 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriKADININ ELİNİN GÜCÜ


GÜNDEM 18 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleri“HAYAT BOYU ÖĞRENME” İÇİN İMZALAR ATILDI


GÜNDEM 18 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriSICAK HAVALARDA DİYABET HASTALARINA 6 ÖNEMLİ UYARI


GÜNDEM 18 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriTarım ve hayvancılık için 7/24 çağrı merkezi talebi


GÜNDEM 17 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriGÜNEKAB Meclis toplantısı 18 Haziran’da


GÜNDEM 17 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriBelediye, ağır tonajlı araç parklarına karşı harekete geçti


GÜNDEM 17 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriSüleymanpaşa Belediyesi Spor Kulübü Yüzmede 10 madalya kazandı


GÜNDEM 17 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriTOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA KLİMA DENETİMİ


GÜNDEM 17 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleri“TOPLUMUN NABZINI YAKALAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”


GÜNDEM 17 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleri“1989 GÖÇÜ TÜRKLER İÇİN TRAVMATİK BİR ETKİ YARATMIŞTIR”


GÜNDEM 17 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriMarmaracık Mahallesi Parkına Kavuşuyor


GÜNDEM 15 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriIŞIKGÖR AK PARTİLİ ÖZCAN’I SERT BİR DİLLE ELEŞTİRDİ


GÜNDEM 15 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriYüzme Sporcularından Bir Büyük Başarı Daha Geldi


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleri3x3 Basketbol Şampiyonası Büyük İlgi Gördü


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriErgenede Kilit Parke Taş Çalışmalarımız Hızla Devam Ediyor


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriKIRKPINAR İÇİN SARAYİÇİ’NDE TRAFİK DÜZENLEMESİ YAPILDI


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriSüleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu eğitime başladı


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriYağız Uraslı Milli Takım Yolcusu


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriErgene’de Çocuk Oyun Parkları ve Dinlenme Alanları Dezenfekte Edildi


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriBir Bacağını Kaybetti, Dalma Tutkusuyla Yaşama Sarıldı


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriEgzozdan Çıkan Kıvılcım Saman Yüklü Traktörü Yaktı


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriOmurtak Caddesi´nde Yol Bakım ve Onarım Çalışması Yapıldı


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriBaşkan Kadir Albayrak Hayrabolu'daki Birimleri İnceledi


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriBaşkan Kadir Albayrak 11 İlçede Halkla Buluşuyor


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriMarmaraereğlisi Belediyesi Can Dostlarımızın Yanında


GÜNDEM 25 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriKamyonun Altına Giren Otomobilin Hız Kadranı 120'de Takılı Kaldı


GÜNDEM 24 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriTarlalarda Ekili Hint Kenevirine 2 Gözaltı


GÜNDEM 24 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriHAFIZAYI GÜÇLENDİREN 6 ÖNEMLİ BESİN


GÜNDEM 24 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
 haberleriTRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE TATBİKAT…


GÜNDEM 24 Haziran 2019
Süleymanpaşa haberleri
Tüm dünya bir gün Türk Tohumu kullanacak
çorlu emlak ilanları
facebooktwitterrsssanalbasin.com üyesidir
online alışveris

59.COM.TR ve alt sayfalarında gezdiğinizde kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Sitede yer alan her türlü yazılı ve görsel materyalin kaynak belirtmeden izinsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Her Hakkı Saklıdır. © 2015 TASARIM muhabbet.org