Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelikler çıkarabilecek.

Tekirdağ Estemed Kusursuz Bir Cilt İçin
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi için Türkiye Büyük Milletmeclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunulan Anayasa değişikliğine ilişkin teklif ile ilgili açıklamada bulundu.
Haber Gündem 15 Aralık 2016 Bu Haber 1190 kişi tarafından okundu.

tekirdağ Milletvekili Yel, Anayasa Değişikliği İle İlgili Bilgi Verdi

Yel, açıklamasında, 316 AK Parti milletvekili olarak anayasa değişikliğine ilişkin teklifi TBMM Başkanlığı’na sundukların ifade ederek, Anayasa Değişiklikleri ile ilgili hususları Tekirdağ Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşmak istediğini belirtti.

“Ülkemize ve Milletimize hayırlı uğurlu olsun” diyen Yel,  Anayasa değişikliğinin neler getirdiğine dair şunları kaydetti:
1- Anayasa’nın 9. maddesinde yer alan mahkemelerin tarafsızlığı kısmına “bağımsız” ibaresi de ekleniyor.
2- Milletvekili sayısı 600’e çıkıyor.
3- Seçilme yaşı 18’e düşüyor.
4- Cumhurbaşkanı seçimleri ile TBMM seçimleri aynı günde ve 5 yılda bir yapılacak.
5- Yedek milletvekilliği sistemi getiriliyor.
6- TBMM belli bir konuda Meclis araştırması ve genel görüşme yapabilecek; milletvekilleri yazılı soru sorabilecek.
7- Cumhurbaşkanı adayı gösterebilecek olanlar:
Siyasi parti grupları, En son yapılan genel seçimlerde toplam %5 oyu tek başına veya birlikte almış siyasi partiler Yüz bin seçmen
8- Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ile bakanları atamaya yetkili kişi olarak yürütmenin başı olacak.
9- Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere yönetmelikler çıkarabilecek.
10- Cumhurbaşkanı hakkında suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verilebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde her siyasi parti komisyona gücü oranında verebileceği üye sayısının 3 katı kadar aday gösterir. Bu adaylar ad çekmek suretiyle 15 kişilik bir Komisyon’u oluşturacaklar. Komisyon araştırmasını yaptıktan sonra rapor Genel Kurul’a sunulacak. Genel Kurul, 3’te 2 çoğunlukla Cumhurbaşkanı’nın Yüce Divan’a sevkini isteyebilir.
11- Cumhurbaşkanı bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekâlet eder. 45 gün içinde de yeniden seçim yapılır. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı önceki Cumhurbaşkanı’nın kalan görev süresini dolduracak ve bu süre bir dönemden sayılmayacak. Genel seçime 1 yıl veya daha az kalmışsa TBMM seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yapılacak.
12- Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Komisyon seçimi Cumhurbaşkanı hakkında suç işlemesi iddiasıyla kurulacak Komisyon’la aynı usulde olacak. Rapor Genel Kurul’a sunulduktan sonra Genel Kurul, 3’te 2 çoğunlukla bakanların Yüce Divan’a sevkini isteyebilir.
13- TBMM üye tam sayısının 5’te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Bu durumda, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır. Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde de yine seçimler birlikte yapılır.
14- Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde TBMM’nin seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Cumhurbaşkanı seçimlerde tekrar aday olabilecek.
15- Olağanüstü hâli Cumhurbaşkanı ilan edebilecek. Bu süre 6 ayı geçemeyecek. OHAL ilan edildiği gün Resmi Gazete’de yayınlanıp Meclis’in onayına sunulacak. TBMM tatilde ise toplantıya çağrılabilecek. Cumhurbaşkanının talebiyle Meclis, 4 ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. OHAL’de Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda kararname çıkarabilecek. Bu kararnameler Resmi Gazete’de yayınlanıp Meclis’e sunulacak. Meclis bir ay içinde görüşüp onaylamak zorunda. Eğer bu süre içinde görüşülüp onaylanmazsa kararnameler kendiliğinden yürürlükten kalkacak.
16- Üst düzey kamu görevlilerinin atanmalarına ilişkin esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenebilecek.
17- Merkezi idare kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarının; kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek.
18- Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Sadece savaş dönemlerinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla ilgili askeri mahkemeler kurulacak.
19- HSYK, Hâkimler ve Savcılar Kurulu adını alıyor. 12 üyeden oluşup, iki daire halinde çalışacak. 1 üyesi Adalet Bakanı olacak. 5 üye Cumhurbaşkanı, 3 üye Yargıtay üyeleri, 1 üye Danıştay üyeleri tarafından atanacak. 2 üye de TBMM tarafından atanacak. TBMM tarafından seçilecek üye için ilk turda 3’te 2 çoğunluk aranıyor. Seçilemezse, ikinci turda 5’te 3 çoğunluk aranıyor. Bu turda da seçilememesi durumunda kura sistemiyle seçim yapılacak. Üyeler 4 yıllığına seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek.
20- Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini TBMM’ye mali yılbaşından en az 75 gün önce gönderecek. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun kabul edeceği metin Genel Kurul’da görüşülüp mali yılbaşına kadar karara bağlanacak. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak yürürlüğe konacak.
21- Anayasa’da yer alan “Başbakan” ibareleri “Cumhurbaşkanı Yardımcıları” şeklinde değiştiriliyor.
22- Kanun hükmünde kararname kalkıyor yerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geliyor.
23- Daha evvel Cumhurbaşkanı’nın geri gönderdiği kanunlar aynı şekilde kabul edilirse Resmi Gazete’de yayınlanıyordu. Bundan böyle geri gönderilen kanunlar ancak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kabul edilirse Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girebilecek.
24- Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) yetki alanına “idari soruşturma” da ekleniyor. Silahlı Kuvvetler daha evvel DDK’nın yetki alanında değilken, yetki alanına dâhil ediliyor. DDK’nın işleyişi, özlük işleri kanunla düzenleniyordu. Bundan böyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenecek.
25- Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17’den 15’e düşürülüyor. Askeri Yargıtay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri arasından atanan Anayasa Mahkemesi üyeleri koltukları boşalıyor. Çünkü bu mahkemeler kaldırılıyor.
26- Geçici madde ile TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir arada 3 Kasım 2019’da yapılacak. Meclis’in seçim kararı alması halinde 27. Dönem Milletvekili seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir arada yapılacak.
27- Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 6 ay içinde Meclis bu değişikliklerin gerektirdiği İçtüzük ve kanuni düzenlemeleri yapacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleneceği belirtilen değişiklikler de, Cumhurbaşkanı tarafından aynı süre içinde yapılacak.
28- Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içinde seçilecekler.
29- Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilenlerin üyelikleri herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar devam edecek.
30- Askeri Yargıtay ve Askeri İdare Mahkemesi kaldırıldı. Bu mahkemelerde görev alanlar, en geç iki ay içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilecekler. Ya da Milli Savunma Bakanlığınca hukuk müşaviri veya muvazzaf subay olarak atanacaklar.
31- Kanun yürürlüğe girdiğinde yürürlükte bulunan KHK’lar, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecekler.
32- Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak.
33- Seçimlere ilişkin kanuni değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmayacağı hükmü ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanmayacak.
34- Bu değişiklikler 2019’daki TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde uygulanacaklar. Bunun tek istisnası, Cumhurbaşkanı’nın parti üyeliği olacak. Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraber Cumhurbaşkanı parti üyesi olabilecek.
35- Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura’nın tüm kararları yargı denetimine tabi tutuluyor.
36- Gensoru kaldırılıyor.
37- Meclis Soruşturması kaldırılıyor.
38- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ni düzenleyen hüküm kaldırılıyor.
39- Bakanlar Kurulu kaldırılıyor.
40- Hükümetin güvenoyu alma usulü kaldırılıyor.

Tüm dünya bir gün Türk Tohumu kullanacak
 haberleriTEKİRDAĞLILAR MUHARREM İNCE İLE TAMAM DEDİ


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleri2018 Ramazan pidesi ücreti kaç TL?


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleri4. Rodostoşah Satranç Turnuvası başlıyor


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriSpor Zamanı Bu Hafta Yayınlanmayacak.


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriMarmaraereğlisi’nde 19 Mayıs coşkusu


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriVALİLİK BİNASI TAŞINIYOR


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriMAHALLE İFTARLARINA ALTINOVA MAHALLESİ’YLE BAŞLADI


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriFESTİVALİN SANATÇISI BELLİ OLDU


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriYAZ AYLARINDA CİLT LEKELERİNE DİKKAT!


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriİFTARDAN 2 SAAT SONRA 45 DAKİKA YÜRÜYÜN


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriASFALT SERİM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriİFTAR YEMEKLERİNE DEVAM EDİLİYOR


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriYURDA KAÇAK SOKULAN 82 HAYVAN ELE GEÇİRİLDİ


GÜNDEM 19 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriÜCRETSİZ YAZ KURSLARI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriMHP TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriİSRAİL’E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriFESTİVAL ÇADIRLARINI YERLİ ESNAF BELİRLEYECEK


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriALTIN NE KADAR OLDU?


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriGEBELİKTE FAZLA KİLO ALIMI ÇOCUKTA OBEZİTE RİSKİNİ


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriAİLE YAŞAM MERKEZİ AÇILDI


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriTREDAŞ, SAP IS-U PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriGELENEKSEL RAMAZAN GEZİLERİ BAŞLADI


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriÇALIŞANLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriTEKİRDAĞ'DA 530 KÖK HAŞ BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriVATANIN BÜTÜN ÜMİDİ VE GELECEĞİ GENÇLİKTEDİR


GÜNDEM 17 Mayıs 2018
genel haberleri
 haberleriToplu Taşımada Yeni Dönem


GÜNDEM 17 Mayıs 2018
genel haberleri
Trakya Tur Balkanları Bizimle  Keşfetmeye Ne Dersiniz?
facebooktwitterrsssanalbasin.com üyesidir
online alışveris

59.COM.TR ve alt sayfalarında gezdiğinizde kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Sitede yer alan her türlü yazılı ve görsel materyalin kaynak belirtmeden izinsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Her Hakkı Saklıdır. © 2015 TASARIM muhabbet.org