“Termik Santrali"n karından çok zararı olduğu açıkça görülecektir”

Tekpara GPR RADAR El Yapımı Alan Tarama Dedektörleri - Metal Dedektörü - Altın Arama Çubukları Fiyatları - Rezistivite Cihazı Modelleri Dedektör Dünyası
TMMOB Tekirdağ Şube Başkanı Polat, bölgedeki sağlığı yok edecek, büyük çevre kirliliği yaratacak termik santral yatırımının, son derece gereksiz ve hukuk dışı olduğunu belirterek, esas amacın, Trakya’nın doğasının, topraklarının enerji şirketlerinin sermaye hareketlerine açılması olduğunu söyledi.
Haber Çerkezköy 21 Kasım 2016 Bu Haber 1947 kişi tarafından okundu.

tekirdağ

-“Bakanlık kendi hazırladığı veya onayladığı resmi belgelere aykırı davranmaktadır”

-"EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali"nin karından çok zararı olduğu açıkça görülecektir”

-“Zararı bizim, tüm yöre halkının olacak, kazancı da başkalarının olacaktır”

 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat,  "EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali"nin yapılması planlanan alanın, planı değişikliği ile "Enerji Üretim Alanı" olarak düzenlenmesine sivil toplum kuruluşları olarak itiraz edeceklerini bildirdi.

 

Konuyla ilgili Yeni İnan Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Polat, yapılan planın, usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, çok nitelikli tarım topraklarına sahip olan ve önemli ölçüde tarımsal üretimin yapılmakta olduğu Ergene Havza’sının çok büyük çevre sorunu ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

 

“DEVLET GÖREVLİLERİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIYOR”

 

Yapılan plan değişikliklerinin 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının amaç ve hedeflerine uygun olmadığını anlatan Polat,  halkın katılımı olmadan söz ve karar sahibi yapılmadan yerel yönetimlerin ve halkın örgütlerinin görüşlerine başvurulmadan yapıldığını aktararak, “Plan değişikliği yapılırken, yönetmelikte düzenlenen usul ve kurallara, Bölge Planı kararlarına ve ana fonksiyonuna, Danıştay ve İdare Mahkemelerinin devlet organlarını bağlayıcı şekilde ortaya koyduğu Mahkeme Kararlarına açıkça aykırı davranılmıştır. İtiraza konu değişikliğin bölge plan kararlarına açıkça aykırı olduğu gibi bizatihi konusu itibarıyla devlet görevlilerinin görevlerini kötüye kullandığını göstermektedir” dedi.

 

Değişikliğin,  kamu güvenliği açısından tehlike yaratacak sonuçların doğmasına sebep olacağını vurgulayan Polat, “Değişikliğe konu planlama alanında kalan tarım alanlarının termik santral yapım ve işletim faaliyetinden nasıl etkileneceği, planlama alanı ve depremsellik ilişkisi, hava kirliliği, atıklar, su kirliliği, kül ve kömür depolama alanlarına dair öngörüler bu plan değişikliği hazırlık çalışmalarında hiçbir şekilde değerlendirilmemiş, bilimsel ve teknik olarak gözetilmemiştir” şeklinde konuştu.

 

“ZARARI BİZİM, TÜM YÖRE HALKININ OLACAK, KAZANCI DA BAŞKALARININ OLACAKTIR”

 

Tarım, su ve orman kaynaklarının korunmasının ortak bir vizyon olarak belirlendiği Trakya Alt Bölgesi’nde, var olan çevresel kirlilik sorunları  düşünüldüğünde bölgedeki sağlığı yok edecek büyük çevre kirliliği yaratacak termik santral yatırımının son derece gereksiz ve hukuk dışı olduğunu dile getiren  Polat, kurulacak bir termik santralin Çerkezköy başta olmak üzere, tüm Tekirdağ hatta İstanbul’un yakın ilçeleri ve bu ilçelere bağlı yerleşim alanlarında yaşayan yerleşik ya da yazlıkçı olarak bulunan insanlara, evcil ve yabani hayvanlara, çevredeki tarım alanlarına, Marmara Denizi, yüzeysel ve yeraltı su kaynakları, hava, toprak gibi tüm çevresel ögelere zarar vereceğinin altını çizerek, ““EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali” üretilecek enerjiden elde edilecek kazanç ile termik santralin işletme masrafları ve bölge üzerine olacak zararların toplamı karşılaştırılacak olursa bu termik santralin karından çok zararı olduğu açıkça görülecektir. Yani zararı bizim, tüm yöre halkının olacak, kazancı da başkalarının olacaktır” diye konuştu.

 

Trakya bölgesinde ve planlama alanı civarındaki var olan kirletici tesis ve faaliyetlere ek olarak yeni kirletici yükler getiren plan değişikliğinin çevre yasasına da açıkça aykırı olduğuna dikkat çeken Polat, “ Türkiye'nin Karbon salınımını arttıran atmosfere yeni sera gazları ve sera etkisi yaratacak gazların artışına plansal olarak zemin oluşturan değişikliğini hazırlayan ve onaylayarak yürürlüğe koyan Bakanlık kendi hazırladığı veya onayladığı resmi belgelere aykırı davranmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

“TEKİRDAĞ TURİZM MASTER PLANI HEDEFLERİNE DE AYKIRI”

 

Polat, ayrıca planlama alanı içerisinde tarım alanı, taşkın alanı ve kentsel yerleşim alanları mevcut olup, 3. derece arkeolojik sit alanına bitişik komşu olduğuna, yakınlarında orman alanlarının bulunduğuna işaret ederek, “Planlama Alanı Kuzeydoğudan Güneydoğuya uzanan ilçenin hava sirkülasyonunu sağlayan hava koridoru  dahilindedir. Planlama alanını kapsayan ve Çevre Düzeni Planında Bakanlığa emredildiği halde Taşkın Acil Eylem Planı ile Deprem Acil Eylem Planı dahi yapılmamıştır. Plan değişikliği Tekirdağ Turizm Master Planı ile ortaya konulan hedef ve ilkelere de tamamen aykırıdır. Bölgeye kömürlü termik santral planlaması yapılamayacağına dair birçok yargı kararı verilmiş olmasına ragmen yeniden kömürlü termik santraller için plan değişikliği yapan, hazırlıyan, onaylayan kamu görevlileri suç işlemektedirler. Sorumsuzca davranan yetkililer hakkında ayrıca adli ve idari başvurularımızı da yapacağız” sözlerini kaydetti.

 

Kömür ve enerji derken çevre demedildiğini vurgulayan Polat, “Hiçbir önlem ve çözüm getirilmiyor.Bu durum bölgenin ve kentin planlı gelişmesini hedeflemesi gereken planlama faaliyetlerinin ayrıcalıklı rant yaratma mekanizmalarına dönüşmesi tehdidini taşımakta. Bu açıdan kamu vicdanının, kamu yararı kavramının ve planlama hukukunun zedelenmesi sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu planda; sürdürülebilir ekonomi, sağlıklı yaşam ve  temiz enerji çevreninin korunması,  mevcut kirliliğini önlenmesinde  hukuki ve bilimsel esaslar dikkate alınmıyor”  şeklinde konuştu.

 

“Plan Açıklama Raporundan anlaşıldığı üzere bilimsellik esas alınmamıştır. Esas alınan ancak genel ve soyut kavram ve ifaedelerle gizlenen amaç, ne olursa olsun kalkinma anlayışıdır” diyen Polat,  “Plan değişiklikleri amacının, yargı kararlarını uygulamak gibi yazılmış olup, ancak Danıştay yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarındaki hiçbir hüküm Bakanlıkça uygulanmadığı gibi esas amacın Trakya’nın doğasının, topraklarının enerji şirketlerinin sermaye hareketlerine, yatırımlarına açılmasının olduğu ortaya çıkmaktadır. Trakya’nın sosyal, kültürel, tarımsal ve demografik yapısı korunmamakta ve plan değişikliğiyle bu yapılara zarar verilmektedir” sözlerini kullandı.

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARA AYKIRI

 

Plan değişikliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf ve imzacısı olduğu Anayasanın  90. Maddesi uyarınca, usulune göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalara aykırı olduğunu hatırlatan Polat,  kanun hükmündeki bu sözleşmelere uygun davranmak Bakanlığın temel görevi olduğunu belirtti.

 

Alınan kararların çevreyle ilişkisi kurulmadan alındığını aktaran Polat, şunları kaydetti:  “Ayrıca plan notlarına bakıldığında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde tanımlanan amaç maddesine uyulmadığı, plan yapım ilke ve esaslarına, kamu yararına, çevrenin düzenlenmesi ve korunması amacına uygun bir plan değişikliğinin hazırlanmadığı görülmektedir  Hazırlanma ve amacı açısından yasadışı ve yok hükmünde olan, temel kararları ve öngörüleriyle ciddi sakıncalar taşıyan, hukuka, şehircilik ve planlama ilkelerine ve kamu yararına açıkça aykırı olan 1/100 000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planındaki 08.10.2015 tarihli plan değişikliğine tamamen itiraz ediyoruz. İş bu değişiklik telafisi olanaksız sonuçlara yol açmadan, derhal iptal edilerek yürürlükten kaldırılmalıdır”

 

HABER: SERAP CÖMERTOĞLU

Tüm dünya bir gün Türk Tohumu kullanacak
 haberleriÇALIŞANLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE İNTİHAR ETTİ


GÜNDEM 18 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleri19 MAYIS COŞKUSUNU RESUL DİNDAR İLE YAŞAYACAKLAR


GÜNDEM 17 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleri2 BİN 398 VATANDAŞ TARİHİYLE BULUŞTU


GÜNDEM 16 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriKAVAK DERE TEMİZ VE KOKUSUZ AKMAYA BAŞLADI


GÜNDEM 16 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriTrakya Yetim Şenliği'nde buluştular


GÜNDEM 14 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriİBADETHANELER TEMİZLENİYOR


GÜNDEM 10 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriİntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı


GÜNDEM 2 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİ GEZİLERİ SÜRÜYOR


GÜNDEM 1 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriORMANLIK ALANDA ERKEK CESEDİ BULUNDU


GÜNDEM 30 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriAKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE


GÜNDEM 28 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriGENÇ DOKTOR, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU


GÜNDEM 24 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriAK PARTİLİ ATAŞ: SANDIKLARI PATLATACAĞIZ


GÜNDEM 23 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriÇerkezköy Yatırım İçin Uygun Mu?


GÜNDEM 16 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriBOŞANMA DAVASI AÇAN EŞİNE SOKAKTA TORNAVİDA İLE SALDIRDI


GÜNDEM 14 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriSANAYİ ESNAFININ TALEPLERİNİ DİNLEDİ


GÜNDEM 7 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleri95 ADET FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU


GÜNDEM 7 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriALACAK-VERECEK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: 2 YARALI


GÜNDEM 7 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriO SOKAK’TA BETON KALDIRIM YAPIMINA BAŞLANDI


GÜNDEM 6 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleri2017 YILI FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ


GÜNDEM 3 Nisan 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleri11 İlçeye 11 Okul Projesi Başarıyla Tamamlandı


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriÇTSO İftar Yemeği Aşevi'nde Düzenlendi


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriBakanlıktan Egzoz Muayenesi Uyarısı


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriTEKİRDAĞ İŞKUR TARAFINDAN İSTİHDAM GARANTİLİ KURS


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriKYK BORÇLARININ SİLİNMESİ TEKLİFİ TBMM’DE


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriİYİ PARTİ ADAYLARINI TANITTI


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriHASAT DÖNEMİ ÖNCESİNDE TARLA YOLLARINA BAKIM


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleri25 ÜRETİCİ BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞIYOR


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriTALEP VE İSTEKLERİ DİNLEDİ


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriORUÇ TUTARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriEmlak Ve çevre Temizlik Vergilerinizi ödemeyi Unutmayın!


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriBAŞKAN ÇOLPAN'DAN İMAR BARIŞI AÇIKLAMASI


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriMİNİBÜSE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriHAMİLE KADINA OTOMOBİLİN ÇARPTI


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriLAVANTA PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriTEKİRDAĞ'DA KABLO HIRSIZLIĞINA 3 TUTUKLAMA


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriTEKİRDAĞ'DA YAĞIŞ KAZASI: 3 YARALI


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriSELİN, DOLDUR BOŞALT YAPILAN TABANCADAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLDÜ


GÜNDEM 26 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
 haberleriCUMHURBAŞKANI ADAYLARI TEKİRDAĞ’A GELİYOR


GÜNDEM 25 Mayıs 2018
Çerkezköy haberleri
Trakya Tur Balkanları Bizimle  Keşfetmeye Ne Dersiniz?
facebooktwitterrsssanalbasin.com üyesidir
online alışveris

59.COM.TR ve alt sayfalarında gezdiğinizde kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Sitede yer alan her türlü yazılı ve görsel materyalin kaynak belirtmeden izinsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Her Hakkı Saklıdır. © 2015 TASARIM muhabbet.org