“Termik Santrali"n karından çok zararı olduğu açıkça görülecektir”

Tekpara GPR RADAR El Yapımı Alan Tarama Dedektörleri - Metal Dedektörü - Altın Arama Çubukları Fiyatları - Rezistivite Cihazı Modelleri Dedektör Dünyası
TMMOB Tekirdağ Şube Başkanı Polat, bölgedeki sağlığı yok edecek, büyük çevre kirliliği yaratacak termik santral yatırımının, son derece gereksiz ve hukuk dışı olduğunu belirterek, esas amacın, Trakya’nın doğasının, topraklarının enerji şirketlerinin sermaye hareketlerine açılması olduğunu söyledi.
Haber Çerkezköy 21 Kasım 2016 Bu Haber 1634 kişi tarafından okundu.

tekirdağ

-“Bakanlık kendi hazırladığı veya onayladığı resmi belgelere aykırı davranmaktadır”

-"EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali"nin karından çok zararı olduğu açıkça görülecektir”

-“Zararı bizim, tüm yöre halkının olacak, kazancı da başkalarının olacaktır”

 

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekirdağ Şube Başkanı Cemal Polat,  "EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali"nin yapılması planlanan alanın, planı değişikliği ile "Enerji Üretim Alanı" olarak düzenlenmesine sivil toplum kuruluşları olarak itiraz edeceklerini bildirdi.

 

Konuyla ilgili Yeni İnan Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Polat, yapılan planın, usul ve yasaya aykırı olduğunu ifade ederek, çok nitelikli tarım topraklarına sahip olan ve önemli ölçüde tarımsal üretimin yapılmakta olduğu Ergene Havza’sının çok büyük çevre sorunu ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

 

“DEVLET GÖREVLİLERİ GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIYOR”

 

Yapılan plan değişikliklerinin 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planının amaç ve hedeflerine uygun olmadığını anlatan Polat,  halkın katılımı olmadan söz ve karar sahibi yapılmadan yerel yönetimlerin ve halkın örgütlerinin görüşlerine başvurulmadan yapıldığını aktararak, “Plan değişikliği yapılırken, yönetmelikte düzenlenen usul ve kurallara, Bölge Planı kararlarına ve ana fonksiyonuna, Danıştay ve İdare Mahkemelerinin devlet organlarını bağlayıcı şekilde ortaya koyduğu Mahkeme Kararlarına açıkça aykırı davranılmıştır. İtiraza konu değişikliğin bölge plan kararlarına açıkça aykırı olduğu gibi bizatihi konusu itibarıyla devlet görevlilerinin görevlerini kötüye kullandığını göstermektedir” dedi.

 

Değişikliğin,  kamu güvenliği açısından tehlike yaratacak sonuçların doğmasına sebep olacağını vurgulayan Polat, “Değişikliğe konu planlama alanında kalan tarım alanlarının termik santral yapım ve işletim faaliyetinden nasıl etkileneceği, planlama alanı ve depremsellik ilişkisi, hava kirliliği, atıklar, su kirliliği, kül ve kömür depolama alanlarına dair öngörüler bu plan değişikliği hazırlık çalışmalarında hiçbir şekilde değerlendirilmemiş, bilimsel ve teknik olarak gözetilmemiştir” şeklinde konuştu.

 

“ZARARI BİZİM, TÜM YÖRE HALKININ OLACAK, KAZANCI DA BAŞKALARININ OLACAKTIR”

 

Tarım, su ve orman kaynaklarının korunmasının ortak bir vizyon olarak belirlendiği Trakya Alt Bölgesi’nde, var olan çevresel kirlilik sorunları  düşünüldüğünde bölgedeki sağlığı yok edecek büyük çevre kirliliği yaratacak termik santral yatırımının son derece gereksiz ve hukuk dışı olduğunu dile getiren  Polat, kurulacak bir termik santralin Çerkezköy başta olmak üzere, tüm Tekirdağ hatta İstanbul’un yakın ilçeleri ve bu ilçelere bağlı yerleşim alanlarında yaşayan yerleşik ya da yazlıkçı olarak bulunan insanlara, evcil ve yabani hayvanlara, çevredeki tarım alanlarına, Marmara Denizi, yüzeysel ve yeraltı su kaynakları, hava, toprak gibi tüm çevresel ögelere zarar vereceğinin altını çizerek, ““EÜAŞ Çerkezköy Termik Santrali” üretilecek enerjiden elde edilecek kazanç ile termik santralin işletme masrafları ve bölge üzerine olacak zararların toplamı karşılaştırılacak olursa bu termik santralin karından çok zararı olduğu açıkça görülecektir. Yani zararı bizim, tüm yöre halkının olacak, kazancı da başkalarının olacaktır” diye konuştu.

 

Trakya bölgesinde ve planlama alanı civarındaki var olan kirletici tesis ve faaliyetlere ek olarak yeni kirletici yükler getiren plan değişikliğinin çevre yasasına da açıkça aykırı olduğuna dikkat çeken Polat, “ Türkiye'nin Karbon salınımını arttıran atmosfere yeni sera gazları ve sera etkisi yaratacak gazların artışına plansal olarak zemin oluşturan değişikliğini hazırlayan ve onaylayarak yürürlüğe koyan Bakanlık kendi hazırladığı veya onayladığı resmi belgelere aykırı davranmaktadır” ifadelerini kullandı.

 

“TEKİRDAĞ TURİZM MASTER PLANI HEDEFLERİNE DE AYKIRI”

 

Polat, ayrıca planlama alanı içerisinde tarım alanı, taşkın alanı ve kentsel yerleşim alanları mevcut olup, 3. derece arkeolojik sit alanına bitişik komşu olduğuna, yakınlarında orman alanlarının bulunduğuna işaret ederek, “Planlama Alanı Kuzeydoğudan Güneydoğuya uzanan ilçenin hava sirkülasyonunu sağlayan hava koridoru  dahilindedir. Planlama alanını kapsayan ve Çevre Düzeni Planında Bakanlığa emredildiği halde Taşkın Acil Eylem Planı ile Deprem Acil Eylem Planı dahi yapılmamıştır. Plan değişikliği Tekirdağ Turizm Master Planı ile ortaya konulan hedef ve ilkelere de tamamen aykırıdır. Bölgeye kömürlü termik santral planlaması yapılamayacağına dair birçok yargı kararı verilmiş olmasına ragmen yeniden kömürlü termik santraller için plan değişikliği yapan, hazırlıyan, onaylayan kamu görevlileri suç işlemektedirler. Sorumsuzca davranan yetkililer hakkında ayrıca adli ve idari başvurularımızı da yapacağız” sözlerini kaydetti.

 

Kömür ve enerji derken çevre demedildiğini vurgulayan Polat, “Hiçbir önlem ve çözüm getirilmiyor.Bu durum bölgenin ve kentin planlı gelişmesini hedeflemesi gereken planlama faaliyetlerinin ayrıcalıklı rant yaratma mekanizmalarına dönüşmesi tehdidini taşımakta. Bu açıdan kamu vicdanının, kamu yararı kavramının ve planlama hukukunun zedelenmesi sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu planda; sürdürülebilir ekonomi, sağlıklı yaşam ve  temiz enerji çevreninin korunması,  mevcut kirliliğini önlenmesinde  hukuki ve bilimsel esaslar dikkate alınmıyor”  şeklinde konuştu.

 

“Plan Açıklama Raporundan anlaşıldığı üzere bilimsellik esas alınmamıştır. Esas alınan ancak genel ve soyut kavram ve ifaedelerle gizlenen amaç, ne olursa olsun kalkinma anlayışıdır” diyen Polat,  “Plan değişiklikleri amacının, yargı kararlarını uygulamak gibi yazılmış olup, ancak Danıştay yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarındaki hiçbir hüküm Bakanlıkça uygulanmadığı gibi esas amacın Trakya’nın doğasının, topraklarının enerji şirketlerinin sermaye hareketlerine, yatırımlarına açılmasının olduğu ortaya çıkmaktadır. Trakya’nın sosyal, kültürel, tarımsal ve demografik yapısı korunmamakta ve plan değişikliğiyle bu yapılara zarar verilmektedir” sözlerini kullandı.

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALARA AYKIRI

 

Plan değişikliklerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin taraf ve imzacısı olduğu Anayasanın  90. Maddesi uyarınca, usulune göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalara aykırı olduğunu hatırlatan Polat,  kanun hükmündeki bu sözleşmelere uygun davranmak Bakanlığın temel görevi olduğunu belirtti.

 

Alınan kararların çevreyle ilişkisi kurulmadan alındığını aktaran Polat, şunları kaydetti:  “Ayrıca plan notlarına bakıldığında Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde tanımlanan amaç maddesine uyulmadığı, plan yapım ilke ve esaslarına, kamu yararına, çevrenin düzenlenmesi ve korunması amacına uygun bir plan değişikliğinin hazırlanmadığı görülmektedir  Hazırlanma ve amacı açısından yasadışı ve yok hükmünde olan, temel kararları ve öngörüleriyle ciddi sakıncalar taşıyan, hukuka, şehircilik ve planlama ilkelerine ve kamu yararına açıkça aykırı olan 1/100 000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planındaki 08.10.2015 tarihli plan değişikliğine tamamen itiraz ediyoruz. İş bu değişiklik telafisi olanaksız sonuçlara yol açmadan, derhal iptal edilerek yürürlükten kaldırılmalıdır”

 

HABER: SERAP CÖMERTOĞLU

Tüm dünya bir gün Türk Tohumu kullanacak
 haberleriÇERKEZKÖY THK'DAN KAYMAKAMA ZİYARET


GÜNDEM 26 Ağustos 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriBaşkan Akay'dan Stad, Düğün Salonu Ve Yeni Pazaryerinde İnceleme


GÜNDEM 26 Ağustos 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriÇağlayan Sokak Beton Kaldırıma Kavuştu


GÜNDEM 24 Ağustos 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriKocameşe Piknik Alanı'nın çehresi Değişiyor


GÜNDEM 9 Ağustos 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriİŞKUR’DAN MÜSİAD`A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriMalkara Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriSüleymanpaşa’daki Çalışmalar İncelendi


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriSüleymanpaşa Belediyesinin 2018 yılı bütçesi onaylandı


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriTÜRK VE KAZAK İŞ KADINLARI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriTREDAŞ, ELEKTRİKTE CAN VE MAL GÜVENLİĞİ KONUSUNDA UYARDI


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriTARIMSAL HİZMETLER DAİRESİNDEN HAYVANCILIĞA BİR DESTEK DAHA


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriKÖYLER MALLARINI GERİ ALABİLECEK


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriALTERNATİF SAHNE ÖĞRENCİLERİ AĞIRLIYOR


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleri“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ÖNEMSİYORUZ”


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriNKÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI ÇİZİLDİ


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriİMAM HATİP OKULLARINI GELİŞTİRME TOPLANTISI YAPILDI


GÜNDEM 21 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriSONBAHARIN SON SICAK GÜNLERİNİ SAHİLDE GEÇİRDİLER


GÜNDEM 20 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
 haberleriİŞKUR İLE ÖĞRENCİLER GÜVENDE


GÜNDEM 20 Ekim 2017
Çerkezköy haberleri
Trakya Tur Balkanları Bizimle  Keşfetmeye Ne Dersiniz?
çorlu emlak ilanları
facebooktwitterrsssanalbasin.com üyesidir
online alışveris

59.COM.TR ve alt sayfalarında gezdiğinizde kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız. Sitede yer alan her türlü yazılı ve görsel materyalin kaynak belirtmeden izinsiz kopyalanması ve kullanılması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur. Her Hakkı Saklıdır. © 2015